Kvalitetspolicy
Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Vår kvalitetspolicy innebär att:

 • Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser.
 • Tillföra resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
 • Ställa rätt kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och tjänster.
 • Kunden skall kunna lita på att produkten går att använda i sin miljö.

 

Miljöpolicy
Imatech säljer, reparerar och underhåller motorer för kommersiella fartyg och industriapplikationer. Vi distribuerar och marknadsför dessutom reservdelar och marinmotorer samt tillbehör för fritidsbåtar i ett återförsäljarnät över hela Sverige. 
Det innebär att vår verksamhet på olika vis påverkar vår gemensamma miljö och jordens klimat. 
Bolaget ska därför verka för en minskad miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Koncentration ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan vilket vi bedömer vara vid all form av kemikaliehantering, transporter samt återvinning och destruktion av miljöpåverkande materiel.

 • Vi håller oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
 • Vi arbetar proaktivt och strävar efter ständiga förbättringar i miljöarbetet
 • Vi prioriterar i möjligaste mån de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter
 • Vi söker ständigt vägar att förbruka minsta möjliga energi för uppvärmning.
 • Vi visar öppenhet, informerar om företagets miljöarbete på vår hemsida och är lyhörda till förändringar i omvärlden
 • Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt att miljöarbetet årligen revideras
 • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartner så långt det är möjligt
 • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) erbjuds möjlighet att gå på Sweboat´s branschanpassade miljöutbildningar eller andra lämpliga kurser
 • Alla medarbetare är välkomna att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete

Adam Hamilton, VD