Policyer

Kvalitetspolicy

Genom ett aktivt kvalitetsarbete som ständigt utvecklas, ämnar vi skapa
ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Vår kvalitetspolicy innebär att

 • Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser.
 • Tillföra resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
 • Ställa rätt kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och tjänster.
 • Kunden skall kunna lita på att produkten går att använda i sin miljö.

Miljöpolicy

Imatech ska verka för en minskad miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Imatech säljer, reparerar och underhåller motorer för kommersiella fartyg och industriapplikationer. Vi distribuerar och marknadsför dessutom reservdelar och marinmotorer samt tillbehör för fritidsbåtar i ett återförsäljarnät över hela Sverige. Det innebär att vår verksamhet på olika vis påverkar vår gemensamma miljö och jordens klimat. 

Koncentration ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan vilket vi bedömer vara vid all form av kemikaliehantering, transporter samt återvinning och destruktion av miljöpåverkande material.

Vår miljöpolicy innebär att

 • Vi håller oss informerade om och uppfyller de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
 • Vi arbetar proaktivt och strävar efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
 • Vi prioriterar i möjligaste mån de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
 • Vi söker ständigt vägar att förbruka minsta möjliga energi för uppvärmning.
 • Vi visar öppenhet, informerar om företagets miljöarbete på vår hemsida och är lyhörda till förändringar i omvärlden.
 • Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt att miljöarbetet årligen revideras.
 • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
 • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) erbjuds möjlighet att gå på Sweboats branschanpassade miljöutbildningar eller andra lämpliga kurser.
 • Alla medarbetare är välkomna att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Imatech strävar efter att vara en arbetsplats med god arbetsmiljö för alla medarbetare.

Vår interna miljö utformas på så sätt att våra medarbetare finner arbetet motiverande och att man känner trygghet i sin vardag, både vad avser den fysiska och den psykiska miljön.

Vi tillser att:

 • Gällande lagar och regler rörande arbetsmiljö följs.
 • Arbetsskador och ohälsa förebyggs.
 • Sjukfrånvaron minskar.
 • Våra arbetsrutiner utvecklas i samverkan med våra medarbetare så att arbetsuppgifter upplevs som meningsfulla och stimulerande.
 • Vi ständigt fortbildar och utvecklar både verksamhet och medarbetare.

Leveranspolicy

Imatech Marin & Industri AB tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt Incoterms 2020 (EXW, DPU, ECT